Pra Rahu Om Jant

Yant Pra Rahu Asura Taep (Rahu Eclipse God)