Sak Yant Paya Krut

Sak Yant Paya Krut

Sak Yant Paya Krut

Garuda (Paya Krut), Suea Maha Amnaj (tiger), Ruesi por Gae (Ruesi head), Yant Ngop nam Oy (sugar cake yant – on both shoulder blades), yee sip yord (twenty spires), Gao Yord (nine spires), yant Putsoorn, Sariga Koo, Yant Mahaniyom/Maha Mongkol.. and more


Sak Yant Buddhist Tattoos
$40.00