Kata Pokasap

Pra Kata Pokasap

Kata Pokasap can be used not only for Yant Pokasap, rather also for any Pha yant, or inscribing, and/or chanting into your effigies, for luck, wealth “maha saneh” (attraction charm) and prosperity. Always remember to chant “Namo Dtassa Pakawadto Arahadto Sammaa Samputtassa” 3 times before chanting any other Kata.

[ad#300×250-self-wrap]

Sitiwicha mahamandtang jindamanee teewaagarang poomiyaa jorabpaa dtasming tippajagkhang taawatipsaare jantatawee Aj-chamugkhee
tudtiyaabpaata rakhna maninjindaa bpiyang bpanjataanang yasang taasee naasang maadtaa bpudt-dtang wa orasang maninjindaa sakassa godtitewaanang manussatewaanang samana jidt-dtang bpurisajidt-dtang aakaj-chaahi bparitewandti bpiyang maa ma  sappe chanaa pahoo chanaa mahaamanin jindaa ehi puttang bpiyo tewaamanussaanang mahaamanin jindaa ehi tammang bpiyo prahmaa mamudt-dtamo mahaamanin jindaa ehi sangkang bpiyo naaka subpannaanang bpinintariyang namaamihang putto so pakawaa tammo so pakawaa inta sanehaa prahmma sanehaa idtee sanehaa rachaatewee mani rag-khang jidt-dtang bpiyang maama

second version

jadt-dtaaro sadti bpadtaanaa jadtaaro id-tee sammaa aachiwo manijindaa bpiyang bpanjataanang yasang naasee taasaa maadtaa bpudt-dtang wa orasang sappe chanaa pahoo chanaa sappe bpurisa pahoo bpurisa sappe idtee wahoo idtee saarang jenang pawandtume wetaasagu gusaataawe taayasaadta dtasaayataa saasaadtigu gudtisaasaa gudtagupoo poogudtagu na ma na a, nor gor na ga, gor or nor a, na a ga ang

[ad#widetextmiddle]
[ad#amznrishimantrayantrawide]

????????????????

????????? ?

????????? ????????? ???????? ????????? ???????????? ?????? ??????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ????? ?????????? ????? ???? ????? ???? ?????? ????????? ????????? ??????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????????? ????????? ??????????? ????? ???? ????????? ???????? ??????? ????? ???? ?????? ???? ????????????? ??????? ????? ???? ?????? ???? ?????? ????????? ???????????? ???? ?????? ???? ???? ?????????? ???????????? ????????? ????? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ?????? ????? ?????? ???????????? ??????????? ???????? ????????? ?????? ????? ????

[ad#hanuman-ramayana-wide]

??????????

??????? ??? ??????? ??????? ????? ??????????? ???????? ????? ?????????? ????? ???? ???? ?????????? ????????? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ????? ????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?? ?? ?? ?? ?????????

[ad#latestmovies]